Bakgrund

2005 informerade Stora Enso AB att de hade för avsikt att skänka sitt historiska arkiv till Riksarkivet. Inför risken att arkivet skulle föras ut ur länet framfördes från flera håll betydelsen av att få behålla det kvar. På landshövding Ingrid Dahlbergs initiativ gjordes en kraftsamling av flera olika aktörer och oktober 2006 bildades Arkivcentrum Dalarna ekonomisk förening. Genom bildandet av detta näringslivsarkiv skapades förutsättningar för att ta hand om Stora Ensos arkiv och att erbjuda arkiveringsplats och arkivtjänster till andra företag i länet.

Riksarkivet deponerade 2007 det historiska arkivet som de fått i gåva från Stora Enso AB hos Arkivcentrum. Gåvan består av ca 13 500 hyllmeter arkivhandlingar från medeltid till nutid.
Arkivcentrum sköter också på uppdrag av Stora Enso AB företagets aktiva arkiv.

Arkivlokalerna vid Tallenområdet, som tidigare nyttjats  av Stora Enso ABs  Centralarkiv, inköptes och de fyra anställda vid Centralarkivet anställdes av Arkivcentrum.

2007 flyttade Falu kommuns centralarkiv till Arkivcentrums lokaler och året därpå flyttade även Dalarnas Folkrörelsearkiv hit. De båda hyresgästerna är också medlemmar i föreningen. Genom denna samlokalisering skapades goda förutsättningar för samverkan mellan arkivinstitutionerna och samlade forskningsmöjligheter för forskare och allmänhet.