Arkivordlista

Allmänna arkivschemat (pdf-fil)

System för att förteckna arkivmaterial, se vår pdf-fil för mer information.

Arkiv

  1. Bestånd av arkivhandlingar som tillkommit hos en arkivbildare som följd av dennes verksamhet.
  2. Institution som särskilt inrättats för förvaring och vård av arkiv.
  3. Lokal där arkiv förvaras, dvs arkivdepå.

Arkivalie

Handling som hör till ett arkiv.

Arkivbeständig

Egenskap hos skrivmaterial, vilken tillgodoser fysiska krav på handlingar som ska bevaras för framtiden.

Arkivbildare

Den förening, organisation, företag, person eller myndighet som producerat arkivalierna i sin verksamhet.

Arkivägare

Den som äger de handlingar som utgör ett arkiv. Oftast är arkivbildare och arkivägare samma. Ibland äger en arkivägare flera arkiv.

Förteckna

Systematiskt upprätta en förteckning över arkivet, volym för volym.

Gallra

Minska ett arkiv genom att förstöra arkivalier efter en bestämd tidsplan.

Gallringsfrist

Den tid som ska förflyta innan gallringsbara handlingar får förstöras.

Ordna

Särskilja handlingarna från varandra i särskilda grupper, ofta enligt det allmänna arkivschemat.

Rensa

Ta bort kladdar, övertaliga kopior, ovidkommande arbetsmaterial och övrigt som inte hör hemma i arkivet.

Arkivnotiser

Arkivcentrum Dalarna

Öppettider mån-tors kl 09-16

Stortallsvägen 4
79155 FALUN

Tel: 023-455 70

info@arkivcentrumdalarna.se